top of page

בית הספר העברי (צילום משנת 1924-1925) תמונה מעובדת

חצר בית הספר העברי ביגלניצה. ועד מייסדי ביה"ס, תורמת מאמריקה, ותלמידים.
תמונה שצולמה בשנית לאחר שהמקורית (תמונה מס' 202) נפגמה. תמונת התורמת נלקחה מתמונה 202 והושתלה בפוטומונטאז'.

מקור: ויסיה פרויד, ורדה ריבנפלד
זיהויים: שימקה פינקלמן, ויסיה פרויד, אתקה (גלר) טייכר

שורה ראשונה מלמטה משמאל לימין:
1. אידה הלר (?) ויינשטוק (?)
2. חנה הוכמן
3. דולצ'ה ורהפטיג (בת המורה ורהפטיג)
4. לייצ'ה (לאה) ריזנברג
5. פשה ביטרמן
6. שרה ריינמן
7. רייזל ברילר
8. אווה הרצוג
9. ויסיה פרויד
10. ברל דנקר [דב קושניר]
11. אברומלה שפר (הולצברגר)
12. הרשל
13. אפריים קרנצלר

שורה שניה מלמטה משמאל לימין:
1. מוזר (בת לייביק מוזר)
5. פרידה וייזינגר
6. ליפצ'ה רייגנבוגן
7. חנה ביטרמן
8. גיטל'ה דינר [טובה פאקט]
10. וייסמן
13. חיים וייזינגר
14. מוט'לה קליין
15. הרשל שפירא
16. שימקה פינקלמן

שורה שלישית מלמטה משמאל לימין:
1. פפה אקסלרד (עומדת)
2. ריבן פישבך (בנו של פישבך מהוועד)
3. אלוש ורהפטיג (בנו של ורהפטיג)
4. נוטע (נתן) ורהפטיג (המורה לעברית)
5. פישל ויינשטוק
6. משה (פונצ'ק) פישבך
7. לייביק מוזר
8. משה אברהם (זיידה) ריינמן
9. מיכש בריסטיגר (נכדו של פרייס)
10. הרמן פרייס (האפוטיקר – רוקח)
12. מילך פרויד
13. שמואל קרומן
15. משה מייזלס
16. ברכה מייזלס (בתו של מייזלס)


שורה רביעית מלמטה משמאל לימין:
1. אסתר שפירא
5. רחל קליין
9. ריבצ'ה פינקלמן
10. פניה פרויד
11. הודס (הדס)רייך
13. אלקה הוכמן
14. מלצ'ה שפירא
16. צ'יפה דופ (?) (רוחל – לייס)

שורה חמישית משמאל לימין:
2. אקה פליק
3. לאה גולדיק
4. שרה קושניר
9. פייגה הרצוג
10. לייצ'ה הרצוג
11. רייך (?)
16. רבקה מייזלס [פינקלמן]


שורה ששית מימין לשמאל:
1. שמואל (צ'ווה) שפירא
3. פיליפ (פילו) פרויד

bottom of page