top of page

(ספר נימולים בדמשק (צילום דפי הספר מצורף למטה)
 

לפנינו עותק מספר הנימולים של דמשק הנמצא בספריה הלאומית.
בספר 531 נימולים שנימולו בתאריכים: מג' בתשרי תרנ"ו ועד י' באב תרס"א (21/9/1895 – 26/7/1901). תקופה של כ - 5 שנים, כפי הנראה עד להגירתו של יהודה טראב למצרים.
למותר לציין כי קיימים פנקסי מוהלים נוספים. נפרסם אותם כאשר נקבל אותם לידנו.
עם קום המדינה היו הנימולים כבני 50 ניתן להניח כי חלקם עלו לארץ. נשמח עם הגולשים יעדכנו אותנו על בני משפחה אותם זיהו.
המוהל היה כנראה עזרא טראב מסלתון הרב הראשי של יהודי דמשק ואב"ד (אביו של "חכם עזור", עזרא טראב מסלתון, המוכר לקהילה בישראל) ובנו יהודה טראב אב"ד יהודי קהיר אשר מוזכר 27 פעמים "ומל אותו בני" (אחיו של חכם עזור). פעם אחת מוזכר "חתני חר"א" (חכם רבי אליהו) טראב "ומל אותו אביו". לרוב מוזכר "הכהן" ולעיתים "מסלתון". פירוש המילה מסלתון – "מגישים סולת ונותנים". (פרטים אלה קיבלתי מיעקב טראב המוהל מרחובות, בנו של אליהו טראב מסלתון. אליהו טראב מסלתון היה החזן של בית הכנסת "בית יעקב" והוא אחיו של "חכם עזור".). פרטים נוספים על שושלת משפחת טראב מסלתון ניתן לקרוא בספרו של  יעקב טראב  הספר נימסר לנו לפירסום באדיבותו של המוהל יעקב טראב מרחובות –

לחץ כאן לקישור

נשמח על קבלת פרטים נוספים  מהגולשים

.
 פרטים על חכם עזרא ניתן לקרוא ב-

לחץ כאן לקישור

משפחת טראב משפחת רבנים המוזכרת מספר פעמים כאבות הנימולים לפי סדר המילה: נסים משה (2), רפאל יצחק, מאיר, סלים בכור, אהרון יצחק, בכור, יצחק רפאל.
הבכיר בהם כנראה הרב נסים משה אשר נוסף לו התואר כמוהר"ר שפירושו "כבוד מורנו ורבינו הרב רבי...".
מאפיינים:
ל-21 נימולים לא ניתן שם. כיום יש הטוענים כי עם המילה חייבים לתת שם.
שמות הנימולים השכיחים הם משה - 48, יוסף - 42, יצחק - 41.
ל-20 אבות יש שלשה שמות פרטיים.
לרבים יש שני שמות משפחה.
94 מהנימולים נקראים על שם אביהם.
33 מהנימולים נימולו בתאריך מאוחר יותר מסיבות שונות (כנראה בריאות). לנימולים אלה תאריך הלידה מצוין בהערות.
חלק משמות הנימולים  הם שמות ערביים – עאריף, תוופיק (בצורות שונות), שפיק, צאליח (בצורות שונות), נורי, כאמיל, שעבאן, ג'מילועבדאללה.
השמות המכילים צרוף של אותיות השם המפורש שונה שמם - אליהו הפך לאליאו ויהודה הפך ליאודה.
לחלק מן האנשים ניתן תואר: הר' -   ח"ר -  ח' -   חר"א -    ש"ט -     חר"ש -    ח"י  -   חר"י–אפ' - כו' או כוו' - חלקם מפורשים בעמודת הערות וחלקם המסומנים בכחול לא נמצא להם פרוש.
ל-13 אבות נולדו שני בנים ולשניים נולדו שלשה.
ואלה שמות משפחה המופיעים יותר מעשר פעמים:
הכהן (בצרוף שם נוסף) - 49 פעמים.
הלוי (בצרוף שם נוסף) - 38 פעמים.
שחאדה (נתן בעברית, כשם פרטי ואו כשם משפחה) 21 פעמים.
אלפייה - 12 פעמים.
ג'יג'אתי, בוקאעי -  11 פעמים.
טראב, צבאן - 10 פעמים.
ניתן לראות את תצלום הדף המקורי בנספח המצורף למטה. שימו לב שהמיספור מתייחס למספר העמוד הכתוב בכתב יד בראש כל עמוד.

תודות
לספרייה הלאומית: שהואילה להעמיד לרשותנו עותק מהפנקס.
לאפרים לוי : ארכיון ירושלים העברת דפי הפנקס מכתב חצי קולמוס לכתב רגיל.
לאמנון עצמון: איתור הפנקס בספריה הלאומית, פרוש קיצורים, העברת הכתוב לקובץ דיגיטאלי, כתיבת הפתיח.
למוהל יעקב טראב מרחובות: פרטים על משפחת טראב ופרוש קיצורים. הספר "ויעל אליהו" להצגה באתר. למתענינים, בסוף ספר יש פרק שלם על שושלת טראב-מסלתון.

bottom of page