top of page
paper 4.jpg

שם                                                 נושא                                            הערות               
 אבי שניבאום                            חוקר העיירה
 אברהם מורגנשטרן               עדות יוצאי העיירה                                        ז"ל
 אברהם שביט                                 סנגיט
 אברשה רוטפרב                        תרגום מאידיש
 אטקה גלר                            עדות יוצאי העיירה                                        ז"ל
 אייל רייך                        "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 איתי שונפלד                  "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 איתן קובץ'                                 מחשוב המפה
 אמנון עצמון                            הוגה ומנהל האתר
 אמנון שפירא                             עריכה עברית
 אסתר אפרת                         עדות יוצאי העיירה
 אריקה פרייס                    תרגום מעברית לאנגלית
 ברטה מלמד                         עדות יוצאי העיירה                                       ז"ל
 ברקו קושניר                         עדות יוצאי העיירה                                       ז"ל
 דוד כוכב                               עדות יוצאי העיירה
 דוד פאליק                             עדות יוצאי העיירה                                      ז"ל
 דורות טרי בע"מ                          עצי משפחה
 דיטה ביטרמן                    צוות היגוי ומחשוב המפה
 דינה וייס                                תרגום מפולנית
 דר' יוסי שיפטן                              סטודנטים
 ויסייה פרויד                        עדות יוצאי העיירה
 זוהר אזמנוב                 "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 זכריה מוזר                          עדות יוצאי העיירה                                         ז"ל
 טל יוחאי                                 עיבוד תמונות
 טסיה גורדין                       תרגום מעברית לאנגלית
 יד ושם                                  דפי עד פנקס הקהילות
 יואלה גפן                              עדות יוצאי העיירה                                       ז"ל
 יוסף פרידמן                          עדות יוצאי העיירה
 יורי קרוז                               כתיבת האתר הקודם
 יפה להבי                            מנהלת תיכון "אוסטרובסקי"
 יצחק פריי                    תולדות הרב ברוך צימר, רבני העיירה
 לאה חוטר ישי                         עדות יוצאי העיירה
 לאה כהן - טנוצ'י             "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 ליאור פינקלשטיין           "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 מארק בוים                                   תרגום מפולנית
 מארק נקסם                                      מצגות
 מוזיאון גבעת חביבה                        דוקומנטים
 מוזיאון לתולדות העם הי         ארכיון הגרף לנדסקונסקי
 מוזיאון קיבוץ עין המפרץ                  דוקומנטים
 מיכאל קרמר                             מרשם התושבים
 מלכה פריפז                                  עריכה עברית
 מנחם ארד                                      צוות היגוי
 מרדכי גולדשטיין                   מאושקובצה ליגולניצה                                   ז"ל
 מרים שניבאום                            עדות יוצאי העיירה                                  ז"ל
 מתן גידיניאן                             כתיבת האתר הקודם
 מתן קוקווקא                 "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 ניצן זיסר                          "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 נפתלי טולי שפיר                           עדות יוצאי העיירה                                ז"ל
 עומר נועם                        "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 פנינה מסינה                            עדות יוצאי העיירה
 פרופ' אלי שניידר                          סטודנטים
 פרופ' מוטי שניידר                         סטודנטים
 פרידה שטרנג                       עדות יוצאי העיירה                                        ז"ל
 רועי בג'איו                      כתיבה ועיצוב האתר הקודם
 רחל אמיצי                           עדות יוצאי העיירה                                        ז"ל
 רחלי שכטר                   "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 שושנה רוז'ה שטרמר               עדות יוצאי העיירה                                     ז"ל 
 שחף אשכנזי             "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 שי פרידמן                            תרגום מכתב רש"י
 שי קושר                  "חבר המתרגמים בי"ס אוסטרובסקי"
 שלמה וולקוביץ                        עדות יוצאי העיירה                                     ז"ל
 שמואל וולף                             תרגום מפולנית
 שמחה צידון                מגמת מחשבים תיכון אוסטרובסקי
 שרה גבעון                     מנהלת תיכון אוסטרובסקי     
פיליפ פרויד                                 יוצר המפה                                              ז"ל

שמחה פינקלמן                             יוצר המפה                                              ז"ל

bottom of page