top of page

טלפון
 

(שושנה רוז'ה שטרמר) - זכור לי שרק שתי משפחות היו מחוברות לרשת הטלפון.
(פרידה שטרנג) - זכור לי כי בבית החרושת היה טלפון, אולם לא זכור לי למי מתושבי העיירה היה מכשיר זה.
(דוד פאליק) - בדואר היה טלפון. זכור לי כי אחותי אטקה נקראה לדואר על מנת לקבל שיחה בנושא עלייתה לארץ.
(דוד כוכב) - טלפון היה רק בדואר (סוף שנות ה – 20).

bottom of page