top of page

ביוב

(שושנה רוז'ה שטרמר)
לא הייתה מערכת ביוב מרכזית.
בתי השימוש היו בחצרות מעל בורות ספיגה אשר לעיתים עלו על גדותיהם ואז היו מרוקנים אותם.

 

(יואלה גפן)
בחצר הבית היה מחסן שבו אוחסנו והוכנו עצים להסקה ובו גם היו השירותים.
במחסן זה לימד אותי אבא לקרוא אידיש כדי שאוכל לקרוא את שירי הדוד.
זכור לי במיוחד שלימדוני שם כיצד משובצות האותיות א' וע' במילים באידיש בניגוד לעברית.

 

(דוד פאליק, רחל אמיצי, ברקו קושניר)
בכניסה לבית היה מבנה שירותים "בותקה",
הצרכים היו מוטלים לתוך דלי, כאשר התמלאו הדליים נישאו על ידי גוי והוטלו לוואדי בדרך לבית הקברות.

bottom of page