top of page

חשמל

(שושנה רוז'ה שטרמר)
חשמל הובא לעיירה בשנת 1935/6, בפועל - מספר בתים מעטים חוברו לרשת החשמל.
רוב הבתים המשיכו להשתמש לתאורה במנורות נפט.
ברחובות לא הייתה תאורה וכאשר יצאנו בלילה השתמשנו במנורת נפט לתאורה.
בתקופה מאוחרת יותר הותקנה תאורת לילה מהכניסה לעיירה ועד הסוקול.

 

(פרידה שטרנג)
בבית החרושת לטבק פעלה תחנת חשמל. העיר חוברה לתחנה זו.
זמן קצר לאחר חיבור העיר לחשמל הותקנה תאורת רחוב בעיר.

 

(יואלה גפן) - לא זכור לי עד עזיבתי את העיר בשנת 1939 כי היה חשמל. היינו משתמשים במנורות נפט או נרות לתאורה.

 

(דוד פאליק) בשנים האחרונות הוקם קו חשמל שנמשך מבית החרושת לטבק עד לעיירה.
מעטים התחברו לקו חשמל זה מפאת מחירו.
כמו כן הותקנה אז תאורת רחוב. בדרך כלל השתמשו במנורות נפט או לוקסים.

 

(אסתר אפרת, לאה חוטר ישי) - לא התחברנו לחשמל כי "ישבנו על המזוודות "וחיכינו לעלייה . זכור לנו כי החיבור לרשת החשמל היה יקר מאוד.

bottom of page