top of page

מים

(שושנה רוז'ה שטרמר) לא היו מים זורמים בעיירה. המים היו מחולקים בדליים על ידי מחלקי מים שנשאו את המים בדליים.

 

(ברקו קושניר ופרידה שטרנג) זכורים קוניידי ואסרטריגאר ולייזר ואסרטריגאר מובילי מים יהודים.

 

(פרידה שטרנג) כמו כן נאספו מי גשם מן המרזבים , (למי שהיו מרזבים) , המים נאגרו בחביות גדולות ושימשו לכביסה. המים לשימוש ביתי אוחסנו בפחים מחומר שאינו מחליד ...

 

(שושנה רוז'ה שטרמר) בין היתר היה מחלק מים בשם יוסלה מאס (מת) עליו יסופר בנפרד.

 

(פרידה שטרנג) כמו כן היו מחלקי מים פולנים - קוזלובסקי ורודיק ומחלקת מים בשם פרסקה ...

 

(שושנה רוז'ה שטרמר) המים נשאבו מבאר או מקור מים זורמים בעמק ליד מגורי הנזירות האוקראיניות. כמו כן נלקחו מים ממעין בדרך להר של בית החרושת לטבק.

 

(יואלה גפן) ביתנו היה בנגוז'נקה (פרבר של העיירה), מצידו הצפוני של הבית היה מורד של מספר מטרים, בסיום המורד הייתה באר ומבאר זאת היינו דלינו מים בעזרת חבל ודלי ומביאים הביתה. בבית הייתה חבית גדולה אשר בה אוחסנו המים.

 

(דוד פאליק)
בפריפריית העיירה – בבתי הנוצרים, היו בארות מים פרטיות אשר המים נדלו מהן על ידי חבל ודלי.
במורד הגבעה היה צינור מים זורמים עם ברז ומשם נלקחו המים לבתי היהודים על ידי " ואסר טריגר " – נושא מים. מחיר המים היה חמישה גרושים לדלי.
בכל בית עמדה בכניסה או בפרוזדור חבית עץ אליה היו שופכים את מי הדלי.
כמדומני כי בשנים האחרונות , הייתה בשימוש עגלה ועליה חבית ששימשה להובלת המים.
העגלה הייתה מגיעה למקום המפגש ובעלי הבתים היו עומדים בתור לקבלת המים ומשלמים עבורם.
ליד השוק הייתה משאבת מים ידנית אולם בזמני הייתה ללא שימוש .

 

(רחל אמיצי) אספקת המים הייתה על ידי "ואסרטריגר" אך לעתים היינו שואבים מים מבאר שהייתה סמוכה לביתנו.

 

(אסתר אפרת, לאה חוטר ישי) ליד ביתנו הייתה באר עם משאבת יד. היינו נהנות ללכת לבאר ולשאוב מים לתוך דלי ולהביאו הביתה. ליד הדלת הייתה חבית לאגירת מים נקיים. את המים היו מוציאים מן החבית בעזרת ספל גדול. במים המשומשים היו משקים את הגינה בחוץ.

bottom of page