top of page

אודות ספר היבול

ביום כ"ח בשבט תרצ"ט בערב פורים, 22.2.1939, כינס מנהל בית הספר העברי המשורר א.ד. וורבנר, את התלמידים, וכל אחד מהם כתב בכתב ידו חיבור על נושא חופשי.
החיבורים נכרכו ונשלחו למשה הרצוג, נדבן ויושב ראש ועד יוצאי יאגלניצה בארה"ב, לרגל יום הולדתו ה-60.
לאחר שנים מצא במקרה יהודי בפח אשפה דפים בכתב יד עברי והביאם לארץ.

 

ועד יוצאי העיירה שכפל את הספר, כרך את עותקיו והפיצם בין יוצאי העיירה.
מצאנו לנכון להביא את דפי הספר באתר זה כמו שהם, במקורם.

 

בספר: 10 מאמרים באידיש ואחד בעברית, שנכתבו ע"י עסקני ציבור ומורים. בנוסף, 46 מאמרים של תלמידים, לרבות חלק ממאמר של תלמיד אלמוני. מספר דפים חסרים. ככל הידוע, למעט ארבעה, נספו כל הכותבים בשואה. פרטים על חלק מהתלמידים כותבי המאמרים מובאים על ידי שושנה שטרמר (רוז'ה הניג) בסיפור העיירה באתר.

 

מאמרים אלו הם בחזקת עדות לעושר התרבותי שהוענק לתלמידי בית הספר בעיירה ולרמתו הלימודית הגבוהה.

 

פרסום זה הינו יד וזכר לביה"ס העברי ביגלניצה, צוותו ותלמידיו.

bottom of page