top of page

רבי יעקב בן רבי יהושע רינמן

אב"ד (אב בית דין) יגולניצה בשנים תרנ"ט- תרע"ב (1899-1912) לפחות פאלקסקאלנענדר. כנראה בנו של ר' יהושע וממלא מקומו.
על דרשתו בחגיגת אבן הפינה לביהמ"ד (בית המדרש) צורטקוב אחרי השריפה, מחז"ה (מחזיקי הדת – עיתון חרדי), ה'סיון תרס"א, (26.5.1901) 4. חתם לצד כולל ויזניץ, משפט צדק תרע"ב. (1912)

bottom of page