top of page

רבי אפרים בן רבי מנחם מנדל רוזן

מיגולניצה (תק"ם – תרי"ג) (1780 – 1859)
בנו של ר' מנחם מנדל מבוטשאטש (עיר כ 80 ק"מ מזרחית מיגולניצה ידועה כעיר הולדתו של ש"י עגנון).
תלמיד רמ"מ מקוסוב, ומגדולי חסידי ר"י (רבי ישראל) מרוזין. נסע גם אל הדע"ק, השר מבלז , ר"ח (רבי חיים) מקוסוב, ושאר צדיקי הזמן.
תורה וגדולה ("מימות משה ועד רבי, לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד" (גיטין נט ע"א). הכוונה לאדם שהתקיימו בו ידיעת התורה ומצוות וגם עושר וריבוי נכסים) במקום אחד ביגולניצה.חתן רבי יצחק איציק קוסובר, בן דודו של רמ"מ מקוסוב ותלמידו של ר' זאב וולף מטשרני-אוסטרהא. החזיק תמיד על שולחנו יותר ממאה תלמידים עמם למד בטלית ותפילין כל היום, בביהמ"ד (בית המדרש) שירש מחמיו.
למדן מופלג בנגלה ובנסתר (בתורה ובקבלה) ונקרא בפי כל הבעל צדקה. כל יום טבל שלש פעמים ש"י (310 ?) טבילות, במקוה של הבעש"ט (הבעל שם טוב) שבין טלוסט ויגולניצה. (טלוסטה עיר הנמצאת כ10 ק"מ דרומית מזרחית לעיירה). כל ימיו סיגף את עצמו בתעניות (צום, עינוי הגוף על ידי הימנעות מאכילה ושתייה לכפרת עוון או סימן לאבלות – מילון אבן שושן), ובזקנתו צם שש שנים רצופות משבת לשבת, ורק בלילה אכל דבר שלא בא מהחי. נפטר ביום כ"א אדר תרי"ג (1.1.1859). בנו : ר' נחמן צבי זיידא מיגולניצה.. מחותנו : רבי יהודה צבי מסטרטין.
מליצי אש, ג, אדר, נט
האמור לעיל מחייב בדיקה היכן נמצא המקוה הנ"ל, בהתחשב בכך שרבי אפריים הלך לשם שלש פעמים ביום.
המקור זהה לכתוב לעיל.

bottom of page