top of page

רבי מאיר שמואל מלמד

שו"ב (שוחט ובודק) ביגולניצה ורב שם בשנות התר"ף (1919) (פנקס, ח"ב, 279)
תשובה אליו : פרי החיים (רוזנברג) או"ח (אורח חיים), י"ט בתרפ"ו (1925)
הקדמה לשאלה:
קמח לאפית מצות יש לשומרו על מנת שלא יבוא במגע עם מים כדי שלא יחמיץ. בתוך 18
דקות ממגע הקמח עם המים יש לסיים את האפיה ההחמצה היא תהליך בו מתחממים הגרעינים או הקמח דבר הגורם לתסיסה ולתפיחה.
חומרים מסוימים הם זרזים הממהרים את תהליך ההחמצה כך שתהליך ההחמצה לוקח פחות מ 18 דקות
[לא ידוע לנו כמה בדיוק כיוון שזו נגזרת של סוג החומר , כמותו , והיחס לעומת הקמח והמים]
על חומרים אלו נמנים בין השאר מלח, מיצי פירות ומי סוכר.

השאלה:
ביגולניצה אחסנו את הקמח בשקים אשר אוחסן בתוכם קודם לכן סוכר. השקים אמנם כובסו קודם לכך אך לא נפרמו ועל כן יש חשש כי בתפרים נותר עוד סוכר כך שכאשר יוצא הקמח מן השק יצאו עמו גם גרגרי סוכר אשר במגע עם המים יגרמו להאצת תהליך ההחמצה . דבר אשר יפסול את המצות לאכילה.
כמובן שמלכתחילה יש צורך לפרום את השקים, אך בדיעבד[כאשר כבר נעשה המעשה] האם יש לאסור להשתמש בקמח שאוחסן בשקים לצורך אפית המצות או כיוון שזהו חשש רחוק יש להתיר.

התשובה:
אם הדבר נעשה בשוגג [בטעות] הקמח מותר לשימוש לאחרים אך לא לבעליו שהניחוהו בשק [על מנת שבפעם הבאה יזהר יותר ועל מנת שלא ישים במזיד ויטען כי שגגה היא ]
אמנם אם נעשה הדבר במזיד הקמח אסור אף לאחרים משום קנס שלא יזלזלו בשמירת הקמח [ביחוד הסוחרים אשר עינם אל הממון ומתרשלים בשמירת גדרי החמץ ויגרמו להכשיל אחרים באיסור חמץ]

הרב הגאון חיים בן יעקב שמעון רוזנברג
רב בקאראלופקא למעלה מ 50 שנה .
אביו הרב הגאון יעקב שמעון בן הרב שלמה משה רוזנברג אב"ד קופישניץ.
אמו מרת מרים בת הרב הגאון הרבב משה ברימער הלוי אב"ד בוונאיב [מחבר ספר שו"ת "זכרון משה"]
לללמד אצל סבו מצד אמו מגיל צעיר.
אביו ואמו נפטרו בקופישניץ בשנת תרע"ו (1916)בהיותם בני 84.
נשא את בת דודתו מלכה [אמה רבקה היתה אחות אמו] בתו של מנחם מנדל הכהן ימנפלד מצ'ורטקוב שנפטרה ב ד' חשוון תרצ"ד (1934).
הוציא את ספרו "שו"ת פרי החיים " ב"זאת חנוכה" [היום האחרון של חנוכה ] בבילגורי בשנת תרצ"ד (1934).
בסיוע בנו בן ציון .

בניו : אברהם מקופישניץ , בןציון מצ'ורטקוב.
חתניו: זלמן מקריפטש , אברהם הורן.
לא ידוע לי תאריך פטירתו.
(נכתב על ידי יצחק פריי)

bottom of page