top of page

החתונה של נֶחֶה
(שושנה רוז'ה שטרמר)
נֶחֶה הייתה בת למשפחה בעלת חנות חוטים וכפתורים.
שדכו לנחה חתן ואף הבטיחו לו נדוניה הגונה.
לקראת החתונה אבדה נחה את שפיות דעתה, כי ידעה שאין נדוניה.
למרות זאת התקיימה החתונה. החתן היה אדם הגון, הבין את הבעיה והבטיח לה כי "יהיה בסדר". נחה נכנסה לדיכאון עלתה לבוידם ושם ישבה יומם ולילה וסירבה לרדת.
כל תחנוני הבעל האומלל כי תרד והכל יבוא על מקומו בשלום לא הועילו.
לאחר זמן מה כאשר ראה הבעל כי אין מוצא חזר לביתו.
לאחר כשנה חלף הדיכאון ונחה ירדה מהבוידם התרחצה התלבשה ונסעה לבעלה.
הם חזרו להיות זוג מאושר ואף נולד להם ילד למרות שנחה הייתה בגיל כ-40.
סופם שהושמדו בשואה.

bottom of page