top of page

פלאגרס
(שושנה רוז'ה שטרמר)
גברים בגיל הגיוס אשר סרבו להתגייס לצבא הפולני.
לפני מועד הגיוס, לא היו ישנים בלילות , מסתובבים ברחובות העיירה, עושים מעשי ליצנות כמו החלפת שלטי חנויות וכד'.
שרים בקולי קולות ו"עושים שמח".
מטרתם הייתה להוריד במשקל על מנת לא להתקבל לצבא על "סעיף משקל".
על תופעה זו מספר ש"י עגנון בספריו. (מקום מגוריו בבוטשאש - עיירה כ-40 ק"מ מזרחית ליגולניצה).

כמו כן מוזכר מנהג זה בקינתו של טולי –
והקלויז הזה לא רק בתפילות קשור בזיכרונות ,
אלא גם בהתייצבות לצבא , ב"פלאגעריי"
מנהג קדום בעיירתנו היה
שכל שנתון שהתייצב לצבא
חודש לפני ההתייצבות
אסור היה לו לישון בלילות.
ובקלויז מדי ערב בערב מתאספים,
ובו כל הלילה מבלים.
ותזמורת היו גם מזמינים,
הולכים מבית עשיר לעשיר ומנגנים,
וכסף לצרכי שתייה אוספים.
והיה אם איזה קמצן התחמק מלשלם
אף פעם לא העיזו עליו לאיים , ...
אבל למחרת בבוקר בקומו משנתו
לא יכול היה לצאת מדירתו
כי הדלת הייתה חסומה
בכמה צריפים של בתי שימוש, ובעגלה,
והחלונות בזפת מרוחים
ועוד כל מיני תעלולים.
ולא פעם לשוטרים עם תלונות פנו
והם אחרינו עד לקלויז רדפו
אבל לקלויז פנימה לא נכנסו.
כי בן רגע כל הנרות כבו ובחושך לחפש לא העיזו.
וכשהשוטרים הסתלקו
את ההקפות עם התזמורת מחדש התחילו.
והיו שרים ומנגנים שירים שונים

ביניהם אחד שהתחיל במילים:
ס'איז בעסער צו עסען נעכי פעסיס פלאדן
איידער צו געהן ביי פוילעניו געלאדען
אוי וויי , וויי איז צו מיינע יאהרען
וואס האב איך דערלעבט די 21 יאהרן .

(תרגום – זכריה מוזר ז"ל) -
מוטב לאכול עוגת פירות
במקום להתלונן על החיים
אוי ואבוי לחיי
שהצליחו להביאני לגיל 21 ...
וביום ההתייצבות כל הבחורים
ברגל לצ'ורטקוב היו הולכים
ומי שהשתחרר מאושר היה
ואת מי שלקחו הלך לצבא .

bottom of page