top of page

הקדמה

החומר על רבני העיירה מבוסס על "האנצקלופדיה לחכמי גליציה" מאת הרב מאיר וונדר.
סך הכל מופיעים באנצקלופדיה 24 רבנים שכהנו בעיירה תקופות שונות.
לצערי אין תיארוך מדויק של חייהם ומועד כהונתם של רבני העיירה ולכן יובאו הרבנים לפי סדר הא'ב. החומר המצוטט מהאנציקלופדיה יובא כמות שהוא באותיות מודגשות. הגולש ישים לב כי בתחתית המובאה על התשובות כתובות בכתב רש"י, דבר שנפתר בחלקו על ידי אונ' בר אילן.
הבעיה השניה היא ריבוי ראשי התיבות שלחלקם יש מספר פירושים.
הבעיה השלישית היא משפטים שלמים בארמית.
הבעיה הרביעית לאחר התרגום עדיין צריך סיכום שיבהיר מה נשאל ומה היא התשובה.

הגולש מתבקש להתרשם מן התשובה כפסק דין מנומק, מלא מובאות , המשיב במקרה זה המהרש"ם, אין ספק, חייב היה להחזיק בביתו ספריה גדולה ולהשקיע זמן רב בתשובה ברמה הזאת או כפי שמשערים הכל נכתב מזכרונו.
שני שו"ת בוארו על ידי משה גרנית והשאר על ידי יצחק פריי שהוא נינו של הרב ברוך צימר ז"ל.

הרבנים יוצגו שלא לפי הסדר הכרונולוגי זאת מאחר כי לחלקם אין תאריך מדוייק לכהונתם בעיירה.

באור התארים:
שו"ב = שוחט ובודק [למד ונבחן על הלכות שחיטה מחלק יורה דעה]
מו"ץ = מורה צדק [ למד את חלק אורח חיים בשולחן ערוך]
רב = מורה הלכה [קיבל אשור שנבחן על חלק יורה דעה משולחן ערוך ועל חלק אבן העזר]
אב"ד = אב בית דין -יושב בראש ההרכב של 3 דיינם לכל הפחות שמכריעים בסוגיות ממוניות וכל סוגיה שאין הרב יכול להכריע לבד [בדרך כלל נסמך על חלק חושן משפט בנוסף ליורה דעה ואבן העזר]
דיין = אחד מן ההרכב שיושב בדיון בבית הדין.
גאון = תואר מושאל למי שמפורסם בחריפותו והשתו אינה מקומית בלבד

בתי כנסת:
בית הכנסת = מקום לתפילה
בית המדרש = מקום המיועד גם ללימוד
שיל/שול = בית כנסת חסידי באופן כללי
קלויז = בית כנסת חסידי מרכזי
שטיבל/אך = בית כנסת חסידי קטן

פרויקט אונ. בר אילן:
אוניברסיטת בר אילן החלה בפרויקט "תרגום" ספרות השו"ת מכתב רש"י לעברית.
לצערי מעט מהמובאות של רבני העיירה נכנסו לפרויקט זה.
המהרש"מ עונה על 4 שאלות המופיעות כמות שהן באינדקס של הרבנים הנוגעים.
הגולש יבין את עומק התשובה המנוסחת כפסק דין מנומק ומפורט.
יש אומרים שהרב לא נעזר בספריה אלא ענה מזיכרונו בלבד.

אופן העיון באינדקס הרבנים:
מקישים על שם הרב המוכחל ומקבלים את הידוע עליו.
הקטע המופיע באנציקלופדיה יהיה באותיות מודגשות ואלו תרגומי ראשי התיבות ובאורי משה גרנית ויצחק פריי יופיעו בכחול.
התאריכים המופיעים באינדקס אינם מושלמים ובחלקם חסרים.

bottom of page