top of page

ירושת הרב יעקב יפה
 

מדובר בהעתק פסק דין של בית הדין לגבי חלוקת ירושתו של הרב יעקב יפה

בין אלמנתו יתומיו והנושים.

ליתומים מונו אפוטרופסים.

המנוח הותיר אחריו את ביתו בלבד וחובות של 1300 זטל פולני. [ככל הנראה זלוטי]

ביתו הועמד למכירה במכירה פומבית בבית הכנסת ולא נמצא לו קונה בסכום הנ"ל.

לפיכך הוא נמכר לגוי אחר זמן קצר ולאחר ששילם 600 זטל [שהועברו כבר לנושים]התחרט הגוי כיון שהבית ניתן להשכרה ליהודים בלבד ולפיכך התשואה עבור הנכס נמוכה .

תוכניתו של הגוי היתה לגשת לבית המשפט ולתבוע את האלמנה להשיב את כספו ומכאן יכולה להיווצר תסבוכת כיוון שהנושים לא יסכימו להשיב את הכסף ולאלמנה אין.

על מנת להמנע מכך התנדבו שני גיסים יונה ב"ר אבא וביינש ב"ר אברהם לפדות את הבית מיד הגוי ולשלם לו בחזרה את 600 הזטל ששילם.

פסק הדין הנו טאבו על הבית שמעתה הוא שייך לשני הגיסים.

נכתב ב י' ניסן התקמ"ה (1785)

חתומים עליו:

1.אב"ד יגאלניצא צבי הירש (לא ממש אב"ד בתואר אך משמש למעשה ככזה)

2.אריה ליב ב"ר יונה

2.אריה ליב ב"ר דוד

3. אברהם ב"ר דוד

4.ישראל ב"ר אברהם שמשון 

5.אריה ליב ב"ר יונה ביה"י [להבדיל מאריה ליב הקודם]

בסופו של ההעתק מופיע כי גם את ה700 זטל הנוספים שילמו הגיסים ומעתה הבית שלהם לחלוטין ללא ערעור ופקפוק.

על דבר זה כי הכסף שולם חתומים כעדים:

1.ישראל- שו"ב

2.יהודה- שמש 

 

ההעתק נכתב מאוחר יותר ע"פ המקור שנמצא בידי הקונה ה"ר יונה והופקד אצל הגראף ע"מ לרשום את הבית כנחלתו.

על כך שההעתק מדויק חתומים כעדים:

1.מאיר ב"ר אריה ליב זיכרמן [או שם דומה](ככל הנראה אב"ד אחרי הרב צבי הירש)

2.נפתלי הירש שמשו

bottom of page