top of page

רבי זאב וולף פרשל
ת"ח (תלמיד חכם)ביגולניצה.
תשובה אליו : ארץ צבי, יו"ד (יורה דעת), כה, כנראה הוא ר' חיים זאב, אחיו של ר' יוחנן שהשיב לו : וישב משה, כז, לג.
הרב חיים זאב וואלף פרשל היה בנו של הרב משה פרשל
הרב משה פרשל ככל הנראה היה בנו של שייע פרשל
הרב משה פרשל נשא לאשה את פייגה מנוחה שיזעל בתם של אייזיק ויוטה שיזעל
לרב משה ופייגה נולדו :1.יוחנן 2.חיים זאב וולף 3. אליעזר 4.מרים
כל משפחת פרשל היו סוחרים אך בה בעת לומדי תורה מבין כולם חיים זאב נשאר ביגולניצה
בה ככל הנראה עסק במסחר ובזמנו הפנוי עסק בתורה.
בספר ארץ צבי הוא מתפלפל עם הרב צבי הירש תאומים מלבוב בדברי תורה שאינם הלכה למעשה ועל מנת להבינם יש צורך בהכרת רקע נרחב מאוד בעניינים שונים ועל כן אין כאן המקום לפרטם.
לעומת זאת בספרו של אחיו יוחנן [שנקרא "וישב משה" ע"ש אביהם] בסימן כזה הוא שואל כך:
יש איסור לאכול ביצה שנשברה ונותרה כך פתוחה במשך הלילה ללא כיסוי . כיון שיש בדבר סכנה [שהיתה ידועה לחכמי הגמרא אך אינה ידועה לנו ] מה הדין במשווקי ביצים שבמחסנם נשברו ביצים בתוך התבניות האם יכולים הם למוכרם או לאו ?
תשובת אחיו : מחמת שאין הסכנה ידועה לנו ויש מקום לומר שדבר זה קשור לטבע האנשים שהיה בזמן הגמרא [והשתנה במשך השנים ] בתוספת לכך שאם נאסור על המשווקים למוכרם יהא זה עבורם הפסד גדול יש מקום להתיר את מכירתם.
בסימן לג הוא שואל את אחיו :
בחור ובחורה שהגיעו לעיר זה מקרוב וגרו יחד בפרסמם כי הם אח ואחות ואחר תקופה באו לפני בית הדין ואמרו כי דבר זה אינו נכון ומחמת סיבה טובה מאוד כלשהי [והציגו בפני בית הדין את הסיבה ] נאלצו לשקר אך כעת הם רוצים להינשא זו לזה האם מותר להשיאם או שברגע שכולם יודעים כי הם אח ואחות אסור .
תשובת אחיו:
אם בני הזוג טענו בתחילה כי הם אח ואחות אך הציבור לא האמין להם ניתן להשיאם, אך ברגע שהציבור האמין להם כמו בספור שלפנינו אסור להשיאם.
(נכתב על ידי יצחק פריי)

bottom of page