top of page
Ja403.jpg

מקור: יענקלה כץ ז"ל מבת ים
זיהוי: אברהם מורגנשטרן, יבנה.

כתובת בגב התמונה המקורית: (תרגום מאידיש): "אגודת פרץ מיגלניצה בשנים 1932-1928 יידישיסטים, מועדון פועלים ונוער העובדים, בשנים ההן ביגלניצה לפני מעבר ל- 50 שנה. דצמבר 1981, צימעל אראן"

בשורה אחרונה - שלישי משמאל: יוסף מורגנשטרן
רביעי משמאל: הרש מורגנשטרן (שם אשתו : טפר)

(אחיהם, אברהם מורגנשטרן, מיבנה)

bottom of page